Over
van Hylckama Vlieg Foundation

Missie, visie, doelstelling

In dit plan legt het bestuur van de Stichting H.W. van Hylckama Vlieg Foundation (vHVF) haar voorgenomen beleid vast. Dit beleidsplan is nader uitgewerkt en definitief vastgesteld door het bestuur op 3 november 2017. Het beleidsplan wordt jaarlijks geëvalueerd en – indien wenselijk - geactualiseerd.

                                                                                                                                                                                        

Missie en ontstaansgeschiedenis

De heer H.W. (Henk) van Hylckama Vlieg is succesvol ondernemer, onder andere als oprichter en aandeelhouder van de VLIEG Advies Groep. In 2017 heeft de heer Van Hylckama Vlieg zijn wens om een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI stichting) op te richten daadwerkelijk kunnen uitvoeren. Hierbij kan ook na zijn onverhoopt overlijden zijn wens om goede doelen te ondersteunen worden uitgevoerd. vHVF zal zich voor tenminste 90% actief inzetten voor het algemeen belang.

Visie

De visie van de vHVF is volgens de wens van de heer Van Hylckama Vlieg opgesteld. Deze visie is om een substantieel deel van het vermogen van de heer Van Hylckama Vlieg, na zijn onverhoopt overlijden, beschikbaar te stellen voor het verwezenlijken van de doelstelling. Bij leven van de heer Van Hylckama Vlieg zal de stichting de ontvangen schenkingen / donaties aan goede doelen besteden.

Doelstelling

Overeenkomstig artikel 2 van de akte van oprichting, is de doelstelling van Stichting H.W. van Hylckama Vlieg Foundation (vHVF) als volgt:

1. De stichting heeft ten doel het ondersteunen van goede doelen in de ruimste zin van het woord, een en ander zoals vast te leggen in een door de stichting vast te stellen beleidsplan/handboek.

2. De stichting dient (mede) het algemeen belang.

3. De stichting heeft geen winstoogmerk.


Organisatie 

De doelen van en het beheer- en de besteding van het beschikbare vermogen van vHVF kunnen naar de mening van de heer Van Hylckama Vlieg het beste worden geborgd door de rechtsvorm stichting. Om te voldoen aan de voorwaarden voor een ANBI, zijn een aantal uitgangspunten voor de organisatie geformuleerd en in de statuten en dit beleidsplan vastgelegd.

Geen Winstoogmerk 

De stichting heeft geen winstoogmerk, zoals ook blijkt uit artikel 2.3 van de statuten. vHVF houdt niet meer vermogen aan, dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden en doelstellingen. Mocht het in de toekomst noodzakelijk zijn vHVF op te heffen of te liquideren, dan wordt zoals blijkt uit artikel 13, lid 2 van de statuten een batig liquidatiesaldo besteed aan een ANBI instelling met een soortgelijke doelstelling.

Bestuur

De samenstelling van het bestuur van Stichting H.W. van Hylckama Vlieg Foundation is eind 2017 als volgt:

Voorzitter

Dhr H.W. (Henk) van Hylckama Vlieg

Secretaris

Dhr V.J. (Viktor) Krul

Penningmeester

Dhr M.C. (Marcel) Dekkers

Geen van de bestuursleden is zelfstandig bevoegd om besluiten te nemen namens vHVF. Geen enkele andere (rechts)persoon dan het bestuur heeft doorslaggevende zeggenschap binnen de vHVF. Daarmee kan geen enkele (rechts)persoon over het vermogen beschikken alsof het zijn / haar eigen vermogen is.

Vrijwilligersorganisatie

Het bestuur ontvangt niet meer dan een onkostenvergoeding voor gemaakte kosten die voortkomt uit activiteiten voor de stichting. De stichting heeft geen mensen in loondienst. Het bestuur kan bij haar werk worden ondersteund door adviseurs die helpen om de doelstelling van vHVF zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren.

Activiteiten

De komende jaren zullen de activiteiten van de stichting worden verricht met het verworven kapitaal. De werkwijze van de stichting is vastgelegd in een aparte procedure.

Financieel beleid

De administratie wordt gevoerd door de penningmeester. De balans en staat van baten en lasten van vHVF zal worden onderzocht door een registeraccountant. De balans en staat van baten en lasten zal alle administratieve elementen bevatten die voor een ANBI status benodigd zijn:

Het vermogen van de stichting wordt gevormd door:

Om doneren en subsidiëren laagdrempelig te maken voor personen en  organisaties, heeft vHVF een ANBI status aangevraagd (15 oktober 2018).  Bij de oprichting van de stichting is met alle vereisten voor toekenning  van die status rekening gehouden. Het bestuur evalueert jaarlijks welke  aanvullende status eventueel wenselijk is en hoe die te bereiken.

Begroting

vHVF is een nieuwe stichting, die geen voorganger kent. Er wordt jaarlijks door het bestuur een begroting opgesteld, inclusief een bestedingsplan. Bij voorkeur zal aan regionale initiatieven worden gedoneerd in de categorieën Kunst, Cultuur en Zorg. Na gunning zullen de begunstigden op de website van de Stichting worden genoemd.


Aanvraag indienen

Onze algemene voorwaarden & criteria