Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden inzake een toegekende donatie

1. Het toegezegde bedrag is inclusief eventueel door u verschuldigde belasting. (de vHVF is een ANBI waardoor donaties zijn vrijgesteld van schenkingsrecht).

2. Uw organisatie mag haar rechten of verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de vHVF aan derden overdragen.

3. De donatie van de vHVF is gebaseerd op de van u ontvangen gegevens, in het bijzonder de projectomschrijving en de begroting met dekkingsplan.

4. Bij wijzigingen in uw organisatie, de projectopzet, de begroting, het dekkingsplan, de datum/planning van het project en andere omstandigheden die van invloed (kunnen) zijn op (de hoogte van) de donatie van de vHVF, dient u de vHVF onmiddellijk schriftelijk of per e-mail op de hoogte te stellen en is de goedkeuring van de vHVF vereist.

5. De financiële toekenning wordt door de vHVF verleend onder voorwaarde van een volledige nakoming door uw organisatie van de met vHVF gemaakte afspraken, met inbegrip van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden.

6. De vHVF behoudt zich het recht voor zijn donatie in te trekken of de hoogte daarvan aan te passen, wanneer:

7. In de onder punt 6 genoemde gevallen kan door de vHVF ook (gehele of gedeeltelijke) restitutie worden verlangd.

8. Indien een donatie is besteed aan de investering in één of meer zaken, dient u tijdig met de vHVF in overleg te treden over herbestemming hiervan, wanneer uw organisatie ophoudt te bestaan en/of deze zaken niet of niet meer gebruikt worden voor de activiteiten waarvoor uw organisatie deze volgens uw aanvraag bestemd had. Indien u nalaat om met de vHVF in overleg te treden over herbestemming, of indien dit overleg niet leidt tot overeenstemming over herbestemming, behoudt de vHVF zich het recht voor zijn donatie geheel of gedeeltelijk terug te vorderen.

9. De vHVF controleert de besteding van donaties bij bedragen tot € 10.000 via een bestedingsverklaring en overzicht van inkomsten en uitgaven. De indeling van het overzicht van inkomsten en uitgaven is gelijk aan die van de definitieve begroting, zoals u deze aan de vHVF heeft toegestuurd, zodat vergelijking mogelijk is. Op eerste verzoek hiertoe van de vHVF dient u de bonnen en facturen te overleggen. vHVF behoudt zich het recht voor om de inkomsten en uitgaven van het project bij uw organisatie zelf te (laten) controleren, waaraan uw organisatie alle medewerking dient te verlenen.

10. De vHVF behoudt zich het recht voor publiciteit te geven aan de door het fonds verstrekte steun.
In uw eigen publiciteitsuitingen dient u de naam van de vHVF als volgt te hanteren: van Hylckama Vlieg Foundation. Voor fondslogo, vlaggen en banners van de vHVF, graag contact opnemen met het secretariaat van de vHVF, info@vHVF.nl.

Status Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Aan de van Hylckama Vlieg Foundation (vHVF) wordt sinds 2018 de ANBI-status toegekend als gedefinieerd in art. 2 lid 3 en 5 b van de Algemene wet inzake Rijksbelastingen. Een ANBI hoeft geen erf- of schenkbelasting te betalen over de erfenissen en schenkingen die zij ontvangt. Uitkeringen die een ANBI doet in het algemeen belang zijn vrijgesteld van schenkbelasting. 

Wat niet

In onderstaande gevallen verleent de vHVF uitdrukkelijk geen steun:

Evenmin steunen we stichtingen en verenigingen met een winstoogmerk

Meer specifieke richtlijnen vindt u onder aandachtsgebieden.


Aanvraag indienen

Onze algemene voorwaarden & criteria